Uno tra i tanti racconti legati ai così detti “lupi pinari”, quella creatura della mitologia e del folclore che secondo la leggenda sarebbe un essere umano che ad ogni luna piena si trasforma in bestia feroce.

Leggendo la storia troverete riferimenti a luoghi molto conosciuti di Bronte, per esempio conoscete l’origine della costruzione della “Santa Croce” in Via Santi?

Disegno del nostro socio Massimiliano Favazza, raffigurante un licantropo sullo sfondo della Chiesa di Santa Caterina

Si cunta chi nà vota arreri a chiesa i San Giuvanni, ci stava unu chi ci ricivunu “‘Ninu u quarararu”. E stu cristianu quandu c’era a luna china, duvintava lupu pinaru e quandu si tramutava, jiva giriandu strati strati. 

Era stasgiuni e ci fù un cristianu chi si stava ricugghiendu à casza. Commu ‘rrivà vicinu a chiesa rò Rusariu, doppu chi sunà a menzanotti, ‘ntiszi nà pocu i lamenti commu quandu ci su i cani savvaggi ndè campagni. E si scantà! Tutta nà vota, visti nesciri a unu tuttu piruszu chi fujiva pi si ‘llanzari. Illu, commu capì chi era un lupu pinaru, si ndi ‘cchianà supra à scarunata rù Rusariu picchì i lupi pinari, ‘cchiù ri tri scaruni, n’è ponu ‘cchianari. Doppu un picì, commu u lupu si stancà, stu cristianu fici un satu e cuminzà a fujiri e si ndì chianà vessu à Santa Cruci chi è macari chiamata “A Cruci tirinnanna” picchì e tempi ì nà vota, a ficiunu pì si scampari ri lupi pinari, ndò menzu ri du strati chi si ‘ncruciunu. 

Stu lupu u ‘ssicutava e illu si ‘brancicà supra i canari i nà caszotta pi non si fari pigghiari. E ristà là supra ‘nzina i matinati.