Torna l’appuntamento con canti e preghiere della tradizione Brontese. Questo mese riportiamo alla luce il “Canto della trebbiatura”, attività contadina tipica di questo periodo dell’anno.

La tavura è cunzata

Evviva Diu e la ‘Macurata

La ‘Macurata sempri sia

Evviva rì lu camminu Maria

Và quariaci lu ferru a stu bellu ammaru

Cà lu ferru quandu è cavuru stira

E viri chi pi travagghiu non si mori

E mancu tantu assà si pò campari.

Arrivaci bellu ammaru

Gira cuntentu e non ti sbarrugari

Chi cu si sbarrùga prestu mori

Sant’Anna, San Iachinu e Santa Ruszuria

Fanu tri voti ò jonnu a là funtana

Pottunu l’acqua frisca pi tìa e la tò patruna

Eh ah eh ah eh ah

Arrivaci bellu ammaru

Chi undi menti un peri tu fà na funtana.

E balla ballarinu e balla ballarina cà ti sonu,

Ti sonu cu chitarra e mandurinu.

Ora ndi jmmu a li belli friscuri undi stanu li ronni e li signuri.

E ti vanu rivandu li belli nutizi chi la piszera è tagghiata.

‘Nommu ri Patri e ri lu Figghiu e ri lu Spiritu Santu:

Chista è la nutizia chi la piszera è tagghiata

Ventu e boria e l’arme all’aia.

A tia bellu ammaru ti rugnu l’abbentu fora ru ventu.

Massaru puttatici lu jiascu cu lu vinu

Chi ti facimmu lu bellu travagghiu

Nommu ri Diu.

Disegno a cura di Vincenzo Russo. "Mietitura alla Placa".