Torna la rubrica della Pro Loco Bronte dedicata alle antiche preghiere o detti della tradizione popolare brontese. Per l’appuntamento di Novembre, mese dedicato ai defunti,  vi proponiamo una preghiera dedicata a santa Brigida. La tradizione dice che recitando questa preghiera per 40 giorni, si verrà avvisati da Santa Brigida proprio 40 giorni prima della morte con le seguenti parole: “Anima preparati hai ancora 40 giorni di tempo”. Un ulteriore avviso verrà dato 3 giorni prima.

Preghiera a Santa Brigida

‘Briggida Santa ‘nginucchiuni stava
Ravanti ‘ncucifissu chi ciangiva,
La santa passioni cuntimplava,
Curuna rì spini si mittiva,
‘Ndi nà manuzza toccia chi ‘llumava,
‘Ndi l’atra manuzza u libruzzu chi liggiva
Sciarimi Cristu pi la tua ‘ntinzioni,
Rivelami la tua santa passioni.
U crucifissu ci rispundiu,
Subitu Santa Brigida parrà,
Ci rissi li fragelli chi patìu,
Brigida cascà ‘nterra e stramurì.
Lu visu rì lacrimi si lavà:
Piddunati chi t’aiu offiszu,
Piddunati c’haiu piccatu,
Centu pugni ndè labbri ciaju ratu,
Centu suddati ligati a issu,
Centu suddati puttavunu a illu;
Pi setti voti carì ndi la via,
Cu setti mazzi ri spini ‘nfasciati,
‘Nfina chi bruscì lu mattutinu,
A’ peri non putiva jri a lu mattiriu,
Ch’era ‘chiù nivuru ri lu cabbuni.
Pi strata ci scuntrà so matri mischina,
‘Ndappi centuseimila i muffuruni,(tumpuruni)
Cu nà codda ri coriu fù ‘taccatu,
Cu nà catina rossa ‘ncatinatu
Pi tutta la città fù strascinatu,
Aviva ‘drappi un mantellu ri scarratu finu,
Tutti li capilluzzi sò si rànu scindutu.
Piratu a lù baccuni si ‘faccià,
Piratu a lì jurèi chi ciappi a diri:
“Ora ch’è menzu mottu lassatiru stari”
E li jurèi si miszunu a diciri:
“Prestu chi lu vurimmu fragillari.”
A primma notti chi lu fragillanu
Tri ossa ri spalli ci niscinu,
Sangu, nevvi e vini si sdillassanu
E lu pigghianu a simmili mottali.
Chista è l’orazioni i Santa ‘Briggida,
Cu la cumenza non la pò lassari,
Cu a rici quaranta jonna
Ri cuntinui nà pò lassari
Chista libbìra ra pena ‘nfinnali.